Chcesz zmniejszyć ilość punktów karnych? Oddaj krew…

0

Póki co, to tylko projekt ustawy zaproponowany przez jedną z partii politycznych.

Niezależnie od różnic w poglądach politycznych może warto się zastanowić, czy taka inicjatywa nie jest godna uwagi? Krwi w bankach nigdy nie jest za wiele, więc może winy za przewinienia drogowe będzie można “odpokutować” w dobry sposób?
 więcej
Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na krew, a jednocześnie możliwość zmniejszenia liczby punktów zamieszczamy poniżej projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

“Krew za punkty” to nowa inicjatywa PJN, który zakłada zmniejszenie ilości punktów karnych w zamian za oddanie krwi.

Obecnie, kierowca, który ma dużą ilość punktów karnych, może zapisać się na kurs, po którym anulowane zostanie maksymalnie 6 punktów. PJN proponuje, by zmniejszenie ilości punktów karnych było możliwe, również dzięki oddaniu krwi. Za każde 450 mililitrów krwi, miałyby ubywać 4 punkty. Możliwość oddania krwi przysługiwałaby dwa razy w roku.

Według propozycji ugrupowania, w przypadku oddania krwi w zamian za zmniejszenie liczby punktów karnych, nie byłoby możliwe jednocześnie skorzystanie z ulgi podatkowej z tytułu honorowego oddawania krwi.

Obecnie podatnik, który odda honorowo krew, może skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej – może od dochodu odliczyć ekwiwalent za każdy litr oddanej krwi.

Art. 130. 1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.
2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia.
3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrami Transportu i Gospodarki Morskiej, Sprawiedliwości oraz Zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego,
2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
3) program szkolenia i jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3,
4) liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia,
5) liczbę punktów odejmowanych z tytułu honorowego oddania krwi w Stacji Krwiodawstwa
a) oddanie krwi w zamian za zmniejszenie punktów jest równoznaczne z brakiem możliwości odliczania ekwiwalentu jako darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym
6) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1.1998

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

8. 1. Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, według programu, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie.
Kopią zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.
3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
4. Kierowcy wpisanemu do ewidencji, po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia, organ, o którym mowa w § 3, zmniejsza o 4 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów w ruchu drogowego przed jego odbyciem.
Dziennik Ustaw Nr 236 — 15286 — Poz. 1998
6. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów w ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszenia, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.
7. Kierowca w zamian za oddanie krwi w Stacji Krwiodawstwa otrzymuje zmniejszenie ilości posiadanych punktów o maksymalnie 4.
W okresie jednego roku nie można oddawać krwi w celu zmniejszenia liczby punktów więcej niż 2 razy.

Dyrektor Stacji Krwiodawstwa potwierdza oddanie krwi , o którym mowa w ust.7, wydając zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o oddaniu krwi przez kierującego dyrektor Stacji Krwiodawstwa przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.

Share.

About Author

Comments are closed.